Walter ja Andrée de Nottbeckin Säätiö sr

Andrée ja Walter de Nottbeck olivat kaukonäköisiä valitessaan säätiön tuen kohteeksi Itämeren perustutkimuksen, jonka tärkeys ja yhteiskunnallinen merkitys on vuosien kuluessa kasvanut samalla, kun tietoisuus Itämeren ympäristöongelmista on lisääntynyt. Tutkimuksen painopiste on nykyään keskittynyt yleisiin meribiologian kysymyksiin koskien toiminnallista biodiversiteettia, biogeokemiaa ja pitkän ajan muutoksia meressä suhteessa rehevöitymiseen ja ilmaston muutokseen. Tärkeän osan työstä muodostavat mallinnus ja synteesit, jotka perustuvat pitkän ajan aineistoihin ja jotka kokoavat yhteen tiedon ravintoverkkojen rakenteesta ja toiminnasta. Säätiö tukee etenkin Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla tapahtuvaa tutkimustyötä, joka edistää monimuotoisten meriekosysteemien rakenteen ja toiminnan tuntemusta.


Uusi tutkimusaloite

Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiön tuki on ollut ratkaisevan tärkeä Tvärminnen eläintieteellisen aseman tutkimustoiminnalle koko säätiön 50-vuotisen toiminnan ajan. Nyt haluamme olla mukana luomassa edellytykset uudelle uraauurtavalle tieteidenväliselle tutkimukselle Tvärminnessä. Tarkoituksena on integroida meriekologian, biogeokemian ja ilmakehän ilmiöiden tutkimus, ja siten kasvattaa ymmärtämystä biodiversiteetin ja ilmaston välisestä yhteydestä. Tavoitteena on luoda tieteidenvälinen Rannikon ekosysteemin ja ilmaston tutkimuskeskus.

Tavoitteen onnistuminen edellyttää uutta infrastruktuuria ja uusia henkilöresursseja kasvihuonekaasujen mittaamiseksi sekä vedessä että ilmassa. Samalla on vahvistettava edellytykset sille, että mittaustulokset pystytään yhdistämään meressä tapahtuviin muutoksiin.
Andrée ja Walter de Nottbeck olivat kaukonäköisiä valitessaan säätiön tuen kohteeksi Itämeren perustutkimuksen.

© Walter ja Andrée de Nottbeckin Säätiö