Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö sr

Andrée ja Walter de Nottbeckin säätiö on lähes 50 vuoden ajan tukenut Itämeren tutkimusta Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla yhteensä noin 15 miljoonalla eurolla. Säätiön perustajat olivat kaukonäköisiä tuen kohdetta valitessaan. Itämeren tutkimuksen tärkeys ja yhteiskunnallinen merkitys ovat vuosien kuluessa kohonneet samalla kun kiinnostus Itämeren ympäristökysymyksiin on kasvanut. Säätiö tukee meribiologista perustutkimusta, ja sen rooli on ollut keskeinen pitkäjänteisen tutkimustoiminnan ylläpitäjänä.

Säätiön rahoittamaa tutkimustoimintaa koordinoi Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Itämeren tutkimuksen professori Alf Norkko. Professuuria rahoittaa yhteisesti Säätiö ja Helsingin yliopisto. Sen lisäksi Säätiö rahoittaa yksinään apulaisprofessuuria,  jonka tieteenalana on Itämeren biodiversiteetin tutkimus. Tehtävää hoitaa Aleksandra Lewandowska.

Tutkimuksen painopiste on nykyään keskittynyt yleisiin ongelmiin koskien toiminnallista biodiversiteettia, biogeokemiaa ja pitkän tähtäimen muutoksia meressä suhteessa rehevöitymiseen ja ilmaston muutokseen. Tärkeä osa tätä tutkimusaluetta on mallintaminen ja synteettinen työ, joka perustuu pitkien aikajaksojen tietoihin ja joka yhdistää ravintoverkkojen rakennetta ja toimintaa. Säätiö asettaa etusijalle Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla tapahtuvan tutkimustyön, joka edistää monimutkaisten meriekosysteemien toiminnan ja rakenteen ymmärtämistä.

Historia

Walter ja Andrée de Nottbeck kuuluivat von Nottbeckin sukuun, jolla oli Tampereen Finnlaysonin omistajina ja johtajina suuri vaikutus Suomen kehitykseen ja teollistumiseen 1800-luvulla. Walter ja Andrée de Nottbeck muuttivat jo nuorena Sveitsiin asumaan, mutta he päättivät käyttää Suomessa olevat varansa perustamalla säätiön, joka tukisi yleishyödyllistä toimintaa Suomessa. Säätiö perustettiin 22.12.1970 Walter de Nottbeckin kuoleman jälkeen. Sääntöjen mukaan säätiön tarkoitus on tukea ensisijaisesti teknisen kehityksen tukemaa ympäristötutkimusta, ja vuoden 1973 alussa käynnistettiin säätiön perustajien toiveen mukaan yhteistyö Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellisen aseman kanssa.

Tutkimus alkoi  rannikkovesien mikrobiologian, erityisesti vapaan veden bakteerien ja hiivojen, perusselvityksellä. Myöhemmin, 1980-luvulla tutkittiin Pelag-projektin toimesta levien ja bakteerien yhteistoimintaa pohjoisella Itämerellä.  Tutkimuksen painopistealoja ovat myöhemmin olleet miksotrofisten eliöiden merkitys Itämeressä, jääeliöt ja niiden merkitys, eläin- ja kasviplanktonin ja planktonia syövien kalojen ja pieneliöiden väliset suhteet sekä sinilevät (sinibakteerit) ja niiden merkitys Itämeren ekosysteemissä.

Säätiön tukeman tutkimustoiminnan edistämiseksi Säätiö on lahjoittanut Helsingin yliopistolle varoja viisivuotista Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle sijoitettua professorinvirkaa varten kausina 2002-2006, 2007-2011 ja 2012-2016. Säätiö on 21.9.2016 solminut Helsingin yliopiston kanssa uuden sopimuksen Itämeritutkimuksen professuurin yhteisestä rahoittamisesta. Sen lisäksi Säätiö rahoittaa 1.1.2018 alkaen nk. tenure track -professuuria, jonka alana on Itämeren biodiversiteetin tutkimus.

Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiön säännöt