Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse sr

Andrée och Walter de Nottbecks stiftelse har i snart 50 år delat ut understöd om sammanlagt ca 15 miljoner euro till Östersjöforskning vid Tvärminne zoologiska station, som tillhör Helsingfors universitet. Stiftarna var mycket framsynta i sitt val av ändamål. Forskningens betydelse och samhälleliga relevans har ökat över tid i takt med det tilltagande intresset för Östersjön och miljöfrågor. Stiftelsen stöder marinbiologiskt grundforskning, och den har haft en central roll i att stärka och möjliggöra långsiktigt forskningsverksamhet.

Stiftelsens forskningsaktiviteter vid Tvärminne Zoologiska Station koordineras av Alf Norkko, professor i Östersjöforskning, en samfinansiering mellan Stiftelsen och Helsingfors universitet. Dessutom finansierar Stiftelsen biträdande professor Aleksandra Lewndowska in ämnesområdet Östersjöns biodiversitet.

I dag fokuserar forskningen mest på allmänna frågeställningar kring förståelsen av den funktionella biodiversiteten, biogeokemin och långtidsförändringar i den marina miljön i relation till eutrofieringen och klimatförändringen. En viktig del av detta arbete är modellering och syntesarbete, som är baserat på långtidsdata och som sammanfattar informationen om strukturen och funktionen hos näringsvävarna. Stiftelsen prioriterar Tvärminne-baserad forskning som bidrar till förståelsen av struktur och funktion hos komplexa marina ekosystem.

Historia

Walter och Andrée de Nottbeck tillhörde släkten von Nottbeck som bidragit till Finlands utveckling och industrialisering genom sitt långvariga engagemang i Finlayson i Tammerfors. Walter och Andrée de Nottbeck hade redan som unga varit bosatta i Schweiz, men ändå valde de att testamentera deras förmögenhet i Finland för att grunda en stiftelse som befrämjar allmännyttig verksamhet i Finland. Walter de Nottbeck avled i augusti 1970 och stiftelsen kunde instiftas 22.12.1970. Dess ändamål är enligt stadgarna att i främsta rummet stöda sådan miljövårdsforskning som betingas av den tekniska utvecklingen, och i början av 1973 inledde man i enlighet med stiftarnas önskan samarbete med Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet.

Forskningen startade  med en grundläggande undersökning av kustvattnens mikrobiologi, speciellt den fria vattenmassans bakterier och jästsvampar. På 1980-talet genomfördes i samarbete med Helsingfors universitet, Finlands Akademi och Maj och Tor Nesslings stiftelse det s.k. Pelag-projektet, som undersökte hur alger och bakterier samverkar i den fria vattenmassan i norra Östersjön. Forskningens tyngdpunkt har senare varit inriktad på undersökningar av de mixotrofa organismernas roll i östersjöekosystemet, isorganismerna och deras betydelse, ekologin i grunda kustvatten, sambandet mellan djurplankton och växtplankton och mellan planktonätande fisk och mikroorganismer samt på blågrönalger (cyanobakterier) och deras inverkan på ekosystemet.

För att stärka och koordinera den av Stiftelsen understödda forskningen donerade Stiftelsen medel till Helsingfors universitet för avlönande av en femårig professur förlagd till Tvärminne zoologiska station under perioden 2002-2006, 2007-2011 och 2012-2016. Enligt ett nytt samarbetsavtal med Helsingfors universitet som ingåtts 21.9.2016 för en ny femårsperiod, bekostar Stiftelsen tillsammans med Helsingfors universitet professuren i Östersjöforskning, samt från början av 2018 ensam en ny s.k. tenure track -professur för forskning i Östersjöns biodiversitet.

Walter och Andrée de Nottbecks stiftelsens stadgar

Suosittele / Recommend Us

© Walter och Andrée de Nottbecks Stiftelse   |  www.nottbeck.org