Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse sr

Walter och Andrée de Nottbeck var framsynta i sitt val att stöda grundforskning i Östersjön. Forskningens betydelse och samhälleliga relevans har ökat över tid i takt med det tilltagande intresset för Östersjön och miljöfrågor. I dag fokuserar forskningen mest på frågeställningar kring förståelsen av den funktionella biodiversiteten, biogeokemin och långtidsförändringar i den marina miljön i relation till eutrofieringen och klimatförändringen. En viktig del av detta arbete är modellering och syntesarbete, som är baserat på långtidsdata och som sammanfattar informationen om strukturen och funktionen hos näringsvävarna. Stiftelsen prioriterar Tvärminne-baserad forskning som bidrar till förståelsen av struktur och funktion hos komplexa marina ekosystem.Nytt forskningsinitiativ

Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse har under sin 50-åriga verksamhet på ett avgörande sätt stött forskningen vid Tvärminne zoologiska station. Vi vill nu vara med och skapa förutsättningar för ny banbrytande interdisciplinär forskning vid Tvärminne. Den skulle integrera forskning inom marinekologiska, biogeokemiska och atmosfäriska processer för att utöka vår förståelse för hur biodiversitet och klimat är sammankopplade. Målsättning är att skapa ett interdisciplinärt centrum för forskning i kustnära ekosystem och klimat. 


För att lyckas med detta, behövs ny infrastruktur och nya personresurser för mätningar av växthusgaser i både vatten och luft, samtidigt som kapacitet för att koppla dessa mätningar till förändringar i havet måste byggas upp.


Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse stöder forskningen vid Tvärminne zoologiska station.

© Walter och Andrée de Nottbecks Stiftelse