Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse sr

Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse sr grundades 1970. Enligt stadgarna är Stiftelsens ändamål att i främsta rummet stöda sådan miljövårdsforskning som betingas av den tekniska utvecklingen.

Stiftelsens forskningsaktiviteter vid Tvärminne Zoologiska Station koordineras av Alf Norkko, professor i Östersjöforskning, en samfinansiering mellan Stiftelsen och Helsingfors universitet. Dessutom finansierar Stiftelsen biträdande professor Aleksandra Lewndowska in ämnesområdet Östersjöns biodiversitet.

I dag fokuserar forskningen mera på allmänna frågeställningar kring förståelsen av den funktionella biodiversiteten, biogeokemin och långtidsförändringar i den marina miljön i relation till eutrofieringen och klimatförändringen. En viktig del av detta arbete är modellering och syntesarbete, som är baserat på långtidsdata och som sammanfattar informationen om strukturen och funktionen hos näringsvävarna. Stiftelsen prioriterar Tvärminne-baserad forskning som bidrar till förståelsen av struktur och funktion hos komplexa marina ekosystem.

Historia

Stiftelsens styrelse fattade beslut den 5.10.1972 att understöda miljöforskning i Östersjön, i första hand mikrobiologisk forskning. För genomförande av denna undertecknade Stiftelsen med Helsingfors universitet den 26.1.1973 ett samarbetsavtal enligt vilket Stiftelsen understöder mikrobiologisk östersjöforskning med verksamheten i huvudsak förlagd till Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet.

Forskningen startade i början av 1970-talet med en grundläggande undersökning av kustvattnens mikrobiologi, speciellt den fria vattenmassans bakterier och jästsvampar. På 1980-talet genomfördes i samarbete med Helsingfors universitet, Finlands Akademi och Maj och Tor Nesslings stiftelse det s.k. Pelag-projektet, som undersökte hur alger och bakterier samverkar i den fria vattenmassan i norra Östersjön. Forskningens tyngdpunkt har senare varit inriktad på undersökningar av de mixotrofa organismernas roll i östersjöekosystemet, isorganismerna och deras betydelse, ekologin i grunda kustvatten, sambandet mellan djurplankton och växtplankton och mellan planktonätande fisk och mikroorganismer samt på blågrönalger (cyanobakterier) och deras inverkan på ekosystemet.

För att stärka och koordinera den av Stiftelsen understödda forskningen donerade Stiftelsen medel till Helsingfors universitet för avlönande av en femårig professur förlagd till Tvärminne zoologiska station under perioden 2002-2006, 2007-2011 och 2012-2016. Enligt ett nytt samarbetsavtal med Helsingfors universitet som ingåtts 21.9.2016 för en ny femårsperiod, bekostar Stiftelsen tillsammans med Helsingfors universitet professuren i Östersjöforskning, samt från början av 2018 ensam en ny s.k. tenure track -professur för forskning i Östersjöns biodiversitet.

Walter och Andrée de Nottbecks stiftelsens stadgar

Suosittele / Recommend Us

© Walter och Andrée de Nottbecks Stiftelse   |  www.nottbeck.org